Anthony Hayter

Anthony Hayter, PhD

Professor

Department of Business Information and Analytics

Anthony.Hayter@du.edu | 303.871.4341 | Daniels 597 | CV

Amy Phillips

Amy Phillips

Teaching Associate Professor

Department of Business Information and Analytics, Executive Education

Amy.Phillips@du.edu | 303.871.7646 | Daniels 592 | CV | Portfolio