Anthony Hayter

Anthony Hayter, PhD

Professor

Department of Business Information and Analytics

Anthony.Hayter@du.edu | 303.871.4341 | Daniels 597 | CV

Young Jin Lee

Young Jin "YJ" Lee, PhD

Assistant Professor

Department of Business Information and Analytics

youngjin.lee@du.edu | 303.871.4813 | Daniels 582 | CV | Portfolio LinkedIn

Andrew Schnackenberg

Andrew Schnackenberg, PhD

Assistant Professor

Department of Management

andrew.schnackenberg@du.edu | 303.871.2231 | Daniels 479

Andrew Urbaczewski

Andrew Urbaczewski, PhD

Chair, Department of Business Information and Analytics; Associate Professor

Business Information & Analytics Advisory Board, Department of Business Information and Analytics

andrew.urbaczewski@du.edu | 303.871.4802 | Daniels 593 LinkedIn

Dave Yates

Dave Yates, PhD

Assistant Professor

Department of Business Information and Analytics

dave.yates@du.edu | 303.871.3465 | Daniels 580 | CV